canlı destek

Yan Dal

 

 

2018/2019 Yan Dal Programı Başvuru İşlemleri

 

 

YANDAL BAŞVURULARI

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Başvuru yapacak öğrencilerin alttan derslerinin olmaması gerekir.

Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

Öğrenci başka bir yandal programına kayıtlı olmamalıdır.

Aynı yandal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru yapamayacaktır.

 

  

BAŞVURU ŞEKLİ 

 

Başvuracak öğrenciler, başvuru formunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi sayfalarından dolduracaklardır. Başvuru formunun çıktısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında alınacaktır. 

Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalıdır. Başvuru yapılacak her program için ayrı transkript teslim edilmelidir.

Başvuru belgeleri öğrencinin bizzat kendisi veya noter aracılığıyla vekil olarak tayin edeceği kişi tarafından başvuru tarihleri arasında Daire Başkanlığımızda teslim edilecektir.

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

            

Aynı yan dal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru yapamayacaktır.

Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) Daire Başkanlığımızın web adresinden incelemeleri önerilir. 

Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim

 

 

 

 

Yan Dal Eğitim-Öğretim Esasları

 

MADDE 7 - (1) Yan dal programlarına;

a) Yan dal takvimi ve kontenjanları senato tarafından belirlenir.

b)Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.trinternet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

c) Yapılan başvurular ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

d) Yan dal programı, ilgili bölüm başkanlığının talebi üzerine fakülte kurulunun kararı ve üniversite senatosunun onayı ile açılır ve bu program ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

e) Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan dal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılarak ilgili birimlerin kurullarının ve senatonun onayına sunulur.

f) Ana dal programından izinli sayılan öğrenci, yan dal programından da izinli sayılır.

g) Yan dal programında, derslerin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı yürüten bölüm başkanlığının ve yandal programının bağlı olduğu birimin onayı ile yarıyıl izni verilebilir.

h) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

ı) Ana dal ve yan dal programlarına ilişkin stajlar, bölümler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.

i) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler, diploma yerine geçmez. Yan dal programından mezun olan öğrenciye, ana dal programından mezun olmadan yan dal programının sertifikası verilmez.

j) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.  (Ek:RG18/3/2016-29657) Bu öğrencilere ana dal programından mezun oldukları yarıyıl sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını yürüten birim yetkilidir.

k)Yandal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrencinin, yan dal programında aldığı ve başarılı olduğu bir dersin, eşdeğerliği kabul edilen ana dal dersi yerine sayılması ilgili birim kurul kararı ile gerçekleşir.

l) Bir öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler her eğitim- öğretim yılı/yarıyılı sonunda ilgili birim tarafından tespit edilerek yönetim kurulu kararı ile yan dal programından kayıtları silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve ana dal programındaki derslere eşdeğer sayılmayan derslerin notları, AGNO’suna dahil edilmeden transkript ve diploma ekinde yer alır.

m) Yan dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

n) Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuru Koşulları

MADDE 8 - (1) Yan dal programına;

a) Ana dal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurulabilir.

b) Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir.

c) Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için, müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.

d) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

e) Yabancı dil yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan yan dal programlarına kabul edilemez.

f) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ